Кафедра

Раєвнєва Олена Валентинівна

Раєвнєва Олена Валентинівна – завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор

З моменту створення у 1930 році Харківського інженерно-економічного інституту починає свою історію кафедра «Бухгалтерського обліку і статистики», яка на той час займалася підготовкою кваліфікованих фахівців з обліку та статистики. Збільшення контингенту студентів всіх форм навчання в інституті сприяло реорганізації й утворенню у 1968 році двох самостійних структурних підрозділів: кафедри «Бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності» та кафедри «Статистики». З 1997 року кафедра статистики стає структурним підрозділом факультету «Економічна інформатика» та здійснює перший набір на нову спеціальність «Економічна статистика». У тому ж році кафедра перейменовується в кафедру «Економічної статистики», а з 2009 року – трансформується у кафедру «Статистики та економічного прогнозування». Ступенева структура навчання складається з: освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-статистика і аналітика», термін навчання – 4 роки; освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» за магістерською програмою «Бізнес-статистика і аналітика», термін навчання – 1,6 роки. Метою навчання за освітнім ступенем бакалавра є підготовка креативного фахі-вця сьогодення, що відповідає потребам національного й міжнародного ринку праці, зда-тного до інформаційно-аналітичної діяльності та формування статистичної підтримки прийняття ефективних управлінських рішень в економіці, бізнесі та соціальній сфері. Відмінними рисами підготовки бакалавра з економіки спеціалізації «Бізнес-статистика і аналітика» є: отримання студентами фундаментальних знань в галузі економіки, статистики, ма-тематики та комп’ютерних й інформаційних технологій; володіння статистичними методами, збору, обробки, аналізу та моделювання соці-ально-економічної інформації; знання міжнародної методології статистики; забезпечення професійної практико-орієнтованої підготовки бізнес-аналітиків за рахунок залучення до процесу навчання фахівців-практиків з підприємств та організацій Харківського регіону, активного використання сучасних освітніх технологій навчання (тренінгів, ситуаційних завдань, рольових ігор, презентації тощо), організації наскрізної практики виробничого та наукового спрямування протягом всього періоду навчання; індивідуалізація процесу навчання за рахунок надання можливості студенту фор-мувати індивідуальний навчальних план підготовки; поєднання навчальної діяльності студентів з їх активною участю у наукових дослі-дженнях. Метою навчання за освітнім ступенем магістра є підготовка компетентнісних фахівців, економістів-аналітиків нового покоління, що володіють економіко-статистичними знаннями та знаннями в області економіко-математичного моделювання процесів, широким міждисциплінарним кругозором для роботи на підприємствах та орга-нізаціях різних секторів національної економіки, в регіональних органах статистики та обласної адміністрації, в вищих навчальних закладах. Відмінними рисами підготовки магістра з економіки за магістерською програмою «Бізнес-статистика і аналітика» є: використання новітніх світових технологій та методів навчання; можливість свободи вибору (вивчення) навчальних дисциплін, які обирає магіст-рант відповідно до свого уявлення щодо подальшого професійного, кар’єрного та особис-тісного росту; безпосередня участь в навчальному процесі провідних викладачів університету, що мають досвід роботи в міжнародних програмах та грантах, та спеціалістів-практиків; сприятливі умови для саморозвитку та самоосвіти магістрантів за рахунок значної питомої ваги самостійної роботи; залучення магістрантів до виконання науково-дослідницьких проектів за матеріа-лами реальних кампаній та організацій різних секторів національної економіки, органів державного управління та проектів за запитами Національної академії наук України й Мі-ністерства освіти України. Викладачі кафедри працюють на всіх факультетах денного та заочного відділень університету, також приймають активну участь у підготовці магістрів франко-українських MBA програм подвійного диплому «Бізнес-інформатика» та «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля». З метою поглиблення інноваційної підготовки практики фахівців зі спеціалізаціїі «Бізнес-статистика і аналітика» викладачі кафедри активно співпрацюють з Державним управлінням статистики в Харківській області, Навчальним центром інноваційної підготовки фахівців на базі Науково-дослідного інституту індустріальних проблем розвитку регіону НАН України, з Управлінням економіки Харківської обласної державної адмініст-рації, з Всеукраїнським Благодійним Фондом «Єдина Родина» З метою посилення практичної спрямованості навчального процесу на кафедрі функціонуює філія при Головному управлінні статистики в Харківській області та здійснюється активний процес залучення до викладання дисциплін навчального плану провідних фахівців реального сектору економіки, аналітики бізнес-процесів тощо. Для контактів звертатися: 61166, Україна, м. Харків, пр. Науки-9а, головний кор-пус, к. 307. Тел.: (057) 702-06-74 (3-57-додатковий); E-mail: stat.hneu@gmail.com