Кафедра

Раєвнєва Олена Валентинівна

Раєвнєва Олена Валентинівна – завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор

Кафедра заснована у 2018 році шляхом об’єднання кафедри статистики та економічного прогнозування та кафедри політичної економії. Кафедри мають багаторічну історію, ще з часів заснування університету.

Кафедра політичної економії була та залишається однією з кафедр, яка формує світогляд та економічне мислення студентів, була створена у 1930 році з метою підготовки фахівців, здатних досліджувати проблеми фундаментальної економічної науки та втілювати в господарську практику новітні наукові досягнення. Особливий внесок урозвиток кафедри внесли відомі вчені, серед яких Григорян Г.М., Хохлов М.П., Ліберман Є.Г.. Багато років кафедру очолював академік Сіроштан М.А.

З моменту створення у 1930 році Харківського інженерно-економічного інституту починає свою історію кафедра «Бухгалтерського обліку і статистики», яка на той час займалася підготовкою кваліфікованих фахівців з обліку та статистики. Збільшення контингенту студентів всіх форм навчання в інституті сприяло реорганізації й утворенню у 1968 році двох самостійних структурних підрозділів: кафедри «Бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності» та кафедри «Статистики». З 1997 року кафедра статистики стає структурним підрозділом факультету «Економічна інформатика» та здійснює перший набір на нову спеціальність «Економічна статистика». У тому ж році кафедра перейменовується в кафедру «Економічної статистики», а з 2009 року – трансформується у кафедру «Статистики та економічного прогнозування».

61001, м. Харків, просп. Науки, 9а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший навчальний корпус, 4 поверх, ауд. 406, 407, 410.
Тел. +38 (057) 702-18-32, 4-61 (внутрішній)
E-mail: stat.hneu@gmail.com; politeconomiya@ukr.net
Сайт: http://www.stat.hneu.edu.ua/
Facebook: https://www.facebook.com/kafpeco.khneu/

Кафедра економічної теорії, статистики та прогнозування є випусковою кафедрою факультету економіки і права ХНЕУ. Кафедра готує висококваліфікованих фахівців, які мають сформовані професійні компетентності щодо виконання фахових завдань у сфері економіки та бізнесу, зокрема, мають системне розуміння глобальних економічних процесів будь-якого рівня, базуючись на синтезі трьох складових – економіки, бізнес-аналітики та інформатики, а саме, вільне володіння сучасними статистичними пакетами для аналізу даних. Таким чином, особливістю навчання студентів за спеціалізаціями «Економічна теорія та економічна політика» та «Бізнес-статистика і аналітика» є їхня практична спрямованість та адаптивність до трансформацій зовнішнього і внутрішнього економічного простору та вимог ринку праці, якісна підготовка кваліфікованих фахівців з урахуванням компетентнісного підходу у відповідності з Концепцією стратегічного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Кафедра економічної теорії, статистики та прогнозування випускає:

1) бакалаврів за освітніми програмами:
«Бізнес-статистика і аналітика»
- ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ
«Економічна теорія та економічна політика» - БУКЛЕТ

2) магістрів за освітніми програмами:
«Бізнес-статистика і аналітика»
- ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ
«Економічна теорія та економічна політика»

Магістерська програма «Бізнес-аналітика та статистика» передбачає підготовку фахівців, які здатні розв’язувати економічні завдання та практичні проблеми у професійній діяльності, що передбачає застосування економіко-математичних та статистичних методів і сучасних комп’ютерних технологій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Випускники магістерської програми працюють в економічних, фінансово-облікових та аналітичних службах бізнес-сектору економіки, державного управління, консалтингових, маркетингових, соціологічних компаніях на посадах:

  • фахівець з економіки, обліку та аналізу;
  • бізнес-аналітик, економіст-аналітик;
  • системний аналітик;
  • аналітик фінансового та товарного ринків;
  • фахівець з інформаційних технологій та управління;
  • фахівець з прогнозування.

Процес навчання орієнтовано на підготовку компетентних спеціалістів у сфері бізнес-статистики та аналізу даних, конкурентоспроможних на ринку праці та здатних до самовдосконалення впродовж власної професійної діяльності; надати студентам фундаментальні знання з проблем сучасної економічної теорії та розвинути навички вирішення конкретних економічних завдань з використанням сучасних теоретичних моделей, сформувати здібності для проведення самостійного аналізу та вирішення економічних проблем.

Зараз на кафедрі працюють 3 доктори економічних наук, професори; 20 доцентів, кандидатів наук; 4 викладачі, кандидати наук.

Напрями співробітництва кафедри із провідними підприємствами та організаціями:
1) семінари та тренінги для викладачів і студентів;
2) проходження практики студентами бакалаврату та магістратури;
3) робота у складі екзаменаційної комісії;
4) підвищення кваліфікації викладачів;
5) проведення днів кар’єри;
6) працевлаштування випускників кафедри;
7) проведення майстер-класів;
8) проведення ярмарків вакансій

Наукова діяльність кафедри орієнтована на виконання госпдоговірних та держбюджетних тем. За результатами наукових досліджень, членами кафедри здійснюється підготовка та публікації монографій, статей у журналах, в тому числі зареєстрованих в науковометричних базах (Scopus, Web of Science), реферованих виданнях, збірниках і тезах доповідей на конференціях.

За останні п’ять років було захищено 4 кандидатських та 1 докторську дисертації.

Колектив кафедри приймає активну участь в організації та проведенні щорічної Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця», зокрема у роботі секції «Циклічна динаміка».

Напрями наукових досліджень кафедри:
удосконалення теоретико – практичних засад управління розвитком регіону;
статистична діагностика та дослідження соціально-економічних процесів регіонального розвитку;
статистичне дослідження проблем зайнятості населення з урахуванням перебігу кризових явищ в Україні;
розробка концептуально-методичного та модельного забезпечення механізму управління державним замовленням в межах ВНЗ для підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до потреб ринку праці;
формування комплексу методичного, інформаційно-модельного забезпечення рейтингового оцінювання ВНЗ;
розробка методичного та модельно-інституційного забезпечення інституційної автономії ВНЗ;
соціально-економічні проблеми розвитку України;
історична тенденція розвитку економічних систем;
проблеми активізації інноваційно-інвестиційної діяльності;
теоретико-методичне забезпечення конкурентоспроможності підприємств.
соціально-економічні проблеми розвитку України;
проблеми активізації інноваційно-інвестиційної діяльності;
теоретико-методичне забезпечення конкурентоспроможності підприємств.

Наші студенти переможці та призери:
1) Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Прикладна статистика»;
2) Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Регіональна економіка»;
3) Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Економічна теорія»;
4) Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених».

За останні п’ять років колективом кафедри за результатами численних наукових досліджень опубліковано більше 350 друкованих праць. В тому числі: 9 монографій, 17 навчальних видань (навчальних посібників та конспектів лекцій), крім того, електронний мультимедійний навчальний посібник з мікроекономіки, 198 статей у наукових журналах, в тому числі статті в наукових журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science

Методичні матеріали: - ТУТ

Навчальні видання: - ТУТ

Статті: - ТУТ

БУКЛЕТ - ТУТ